වටපිට | සිළුමිණ

වටපිට

මිට්සුබිෂි කාර් රථ විකිණීම 12-1400cc රේසින් ෆ්ලැට් ලයිට් රු. 85,​000/​-. ඩයිහට්සු 16-850cc Coure - ඔටෝ රු. 875,​000/​-,​ 14-1000cc චැරේඩ් රු. 675,​000/​-. නුගේගොඩ. 071-8262853,​ 072-2841786.053473 ටයර් සහ ටියුබ් විකිණීම ජපානයෙන් ගෙන්වූ Dunlop,​ Brigestone,​ Yokohama,​ Toyo වර්ගවල 225/​80x17.5 අලුත්ම තත්ත්වයේ ටයර් අඩු මිලට (25,​000 සිට) Freezer Truck සඳහා විශේෂයි....
9 සැප්තැම්බර්, 2023
Subscribe to වටපිට