මරණ දැන්වීම් | සිළුමිණ

මරණ දැන්වීම්

අව­මං­ගල්‍ය දැන්වී­මයි - ආන්නද කෝසල ඉල­ය­පෙ­රුම - එකම හිමි­කරු,​ ඉසු­රැ­දිසි හෝට­ලය,​ බේක­රිය සහ ඩිසෙල්ලා ඔසු­හල (ෆාමසි) - පී. ඉල­ය­පෙ­රුම (අම­ර­සේ­කර) මැති­ණි­යගේ ආද­ර­ණීය ස්වාමි­පු­රු­ෂයා වූද,​ ඩිසෙල්ලා ඉල­ය­පෙ­රුම,​ මෙලනි ඉල­ය­පෙ­රුම,​ රොමෙල්ලෝ ඉල­ය­පෙ­රුම යන අයගේ සෙනෙ­හෙ­බර පියා­ණන් වූද,​ තිළිනි ද සිල්වා ඉල­ය­පෙ­රුම,​ ඩිෂ්නක නානා­ය­ක්කාර හා දිනුකා කත්‍රිආරච්චි ඉල­ය­පෙ­රුම යන අයගේ දයා­බර මාම­ණ්ඩිය වූද,​ ආනන්ද කෝසල ඉල­ය­පෙ­රුම මහතා,​ වසර 80 ක් ආයු වළඳා අභා­වප්‍රාප්ත වූ බව සංවේ­ග­යෙන් දැනුම් දෙමු. අව­මං­ගල කට­යුතු,​ 2021 ජුනි මස 27 වන දින බොරැල්ල පොදු සුසාන භූමි­යේදී,​ පෞද්ග­ලි­කව සිදු කරනු ලැබීය.
042596

Comments