ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

නීති ලේඛන හා කළමනාකරණය

පාසල් සහ දහම් පාසල් සංවර්ධන සමිති වලට අරමුදලක් පිහිටුවා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් විමසන්න. සහනෝදය,​ 182,​ නුවර පාර,​ ඉඹුල්ගොඩ. 0775662176,​0777797614
056966

ව්‍යාපාරික ස්ථාන විකිණීම

0777438169 මහනුවරින් හෝටල් වතුපිටි නිවාස හිස් ඉඩම් ව්‍යාපාරික ස්ථාන මිලට ගැනීමටත් විකිණීමටත්. 0777-282147.
052201

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට /බද්දට

ගම්පහ නගරය මැද සියලුම පහසුකමැති බිල්ඩින් එකක් සහ පර්චස් දෙකක් විකිණීමට. ව්‍යාපාරයකට වඩාත් සුදුසුයි. 0764353015.
056904

ඖෂධ / ප්‍රතිකාර / චිකිත්සාව

ආයුර්වේද සම්භාහන හා තෙල් සාත්තු සඳහා විමසන්න. 070-2691694. වයස 65 වැඩි අයට දීමනා.
056750

Comments