රථ වාහන | සිළුමිණ

රථ වාහන

මිට්සුබිෂි කාර් රථ විකිණීම

12-1400cc රේසින් ෆ්ලැට් ලයිට් රු. 85,​000/​-. ඩයිහට්සු 16-850cc Coure - ඔටෝ රු. 875,​000/​-,​ 14-1000cc චැරේඩ් රු. 675,​000/​-. නුගේගොඩ. 071-8262853,​ 072-2841786.
053473

ටයර් සහ ටියුබ් විකිණීම

ජපානයෙන් ගෙන්වූ Dunlop,​ Brigestone,​ Yokohama,​ Toyo වර්ගවල 225/​80x17.5 අලුත්ම තත්ත්වයේ ටයර් අඩු මිලට (25,​000 සිට) Freezer Truck සඳහා විශේෂයි. 0755923503/​ 0753555198
056711

පාවිච්චි කළ හැකි තත්ත්වයේ Rimsize 15 සිට 20 දක්වා විවිධ ප්‍රමාණයේ Used Tyres දහසකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තොග මිලට විකිණීමට ඇත. ජපානයෙන් ආනයනය කළ විවිධ ප්‍රමාණයේ Alloy Wheel කට්ටල විස්සකට අධික ප්‍රමාණයක්ද අඩු මිලට විකිණීමට ඇත. 0755923503,​ 0753555198
056707

Comments