රථ වාහන | සිළුමිණ

රථ වාහන

මිට්සුබිසි කාර් රථ විකිණීම

12-1400cc රේසින් ෆ්ලැට් ලයිට් රු. 85,​000/​-. ඩයිහට්සු 16-850cc Coure - ඔටෝ රු. 875,​000/​-,​ 14-1000cc චැරේඩ් රු. 675,​000/​-. නුගේගොඩ. 071-8262853,​ 072-2841786.
053473

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග විකිණිම /උවමනායි

ඉතා ලාබයට ලක්ෂ 11 පමණ වටිනා අලුත් මෝටර් සයිකල් අමතර කොටස් ලක්ෂ 5 1/​2 ට දෙනු ලැබේ. ඔර්ජිනල් පිස්ටන් රොඩ් කිට් වතුර පොම්ප පිස්ටන් පිස්ටන් රිංස් ඇතුලු තව අමතර කොටස් සියල්ල ඇතුළත් වේ. විමසීම් 0777291862
054590

Comments