නිවාස හා ඉඩම් | සිළුමිණ

නිවාස හා ඉඩම්

සුෙඛා්ප ෙභා්ගි නිවාස / අනු නිවාස/ සහාධිපති්‍ය ෙද්පල කුලියට බද්දට

කොළඹ 05,​ උද්‍යාන පාර,​ නිදන කාමර 02 නිවස,​ කුලියට,​ ප්‍රධාන පාසැල්,​ රෝහල් හා සුපිරි වෙළඳසැල්වලට මධ්‍ය ප්‍රවේශය,​ කුලිය මසකට රුපියල් පණස් දහසයි. වසර එකක අත්තිකාරම්. බ්‍රෝකර්වරු අනවශ්‍යයි. කාරුණාකර අමතන්න. 071-4180968.
027591

වානිජමය වටිනාකමක්අැති ෙද්පළ

මාවනැල්ල,​ හිඟුල නගර මධ්‍යයේ දෙමහල් කඩ කාමර (12x20x2) ඕනෑම ව්‍යාපාරික ස්ථානයකට සුදුසුයි. වැඩිම ඉල්ලුමට. 071-1737553.
028307

වතුපිටි විකිණීමට

මීපේ ප්‍රදේශයේ හයිලෙවල් පාරට ආසන්නයේ විශාල ඉඩමකින් අක්කර පහක් හෝ වැඩි ප්‍රමාණයක් විකිණීමට ඇත. පුළුල් මංමාවත්,​ කෘෂි කාර්මික,​ ව්‍යාපාර හෝ නේවාසික භාවිතයට සුදුසුයි. වැඩිම ඉල්ලුමට විකිණීමට. ගැනුම්කරුවන් පමණක් විමසන්න. 0777-293145,​ 071-8117693.
028685

දැව සහ ෙකාටන්

වට අඩි 06 ට වැඩි ලුනුමිදෙල්ල ගසකින් ඉරන ලද ලෑලි (1") /​ සිවිලිං ලෑලි (3/​4") විකිණීමට. බෙම්මුල්ල. 074-1997005.
028516

ෙග් ෙදාර ඉඩකඩම් විකිණීමට ෙකාළඹ දිස්ත්‍රික්කය

අංක 375 දරන උඩුමුල්ල හිඹුටානේ පිහිටි දෙමහල් නිවස විකිණීමට තිබේ. ටෙලි අංක 0776928371,​ 0764894520
027575

කඩුවෙල - බෝමිරිය පර්. 10 බිම් කැබලි 03 විකිණීමට. පර්. 1 ක් රු. 250,​000/​- සිට. ප්‍රථම ගෙවීම රු. ලක්ෂ 5 යි. ඉතිරිය අවු. 3 කින් පොලී නැතිව ගෙවන්න. (A.S.P. ගෲප් - බොරැල්ල.) ටෙලි : 077-5573300.
028364

කිරුළපණ පොලිසියට ආසන්නව පිහිටා ඇති පර්. 3 1/​2 ක නිවස සහ ඉඩම විකිණීමට ඇත. 0762982323,​ 077-1240162.
028348

කොට්ටාව පොල්ගස්ඕවිට - කොට්ටාව - පිළියන්දල 342 ප්‍රධාන බස් මාර්ගයට මුහුණලා පිහිටි පර්චස් 7 ක ඉඩම විකිණීමට. පොල්ගස්ඕවිට හන්දියට ඇවිදයන දුර. කහතුඩුව අධිවේගී මාර්ග පිවිසුමට කි. මීර් 1.5 යි. පදිංචියට /​ වාණිජ කටයුතු සඳහා ඉතාමත් යෝග්‍යයි. ඉතාමත් නිරවුල් ඔප්පු. 071-4695628,​ 0770614093.
028596

කොට්ටාව රුක්මල්ගම පාසල් මාවත තට්ටු දෙකේ කාමර 04 වර්ග අඩි 2000 ඉතා නවීන නිවස විකිණීමට. 0773011107
027843

කොස්ගම නගර සමීපයේ 603 බස්මාර්ගයට මුහුණලා (කොස්ගම - කඩුගොඩ පාර) අගනා නේවාසික බිම් කොටස් සියලුම පහසුකම් සහිතව පර්චසය රු. 130,​000/​- සිට,​ වටිනාකමින් 40% ක් ගෙවා ඉතිරිය පොලී රහිතව ගෙවන්න. අමතන්න. 070-3777888.
027099

ගලවිලවත්ත පර්චස් 24 විනාඩි 05 කොට්ටාව අධිවේගී මාර්ග පිවිසුමට. 12/​50. 072-8340702.
028663

ගොතටුව නව නගරය පර්චස් 14 ක ඉඩම සමග නිවස විකිණීමට ඇත. සම්පූර්ණ මිල මිලියන 45 යි. 0718-323190,​ 076-9351127.
023882

තලවතුගොඩ පදිංචියට ඉතාමත් යෝග්‍ය පෙදෙසක පිහිටි සියලු පහසුකම් සහිත හන්දියට මීටර 500 දුරින් පිහිටි පර්චස් 20 ක ඉඩම. 0714802070.
028377

තලවතුගොඩ බත්තරමුල්ල නගරවලට නුදුරින් පදිංචියට අගනා පර්. 10 ඉඩම විකිණීමට. 077-0673171.
028198

දෙහිවල නවීන දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට. 9.5 පර්චස් කාමර 7 නාන කාමර 5 සාල 2 ක් සහ මහල් දෙකට වෙන් වෙන්ව පැන්ට්‍රි පිහිටා තිබේ. දෙවන මහලට පිටතින් ඇතුල්වීමට පුළුවන. නිස්කලංක පරිසරය. බ්‍රෝකර්වරු අනවශ්‍යයි. Call /​ Watsapp 0713693999
023252

නුගේගොඩ,​ ජම්බුගස්මුල්ල මාවත අගනා පර්චස් 20 විකිණීමට. 0773011107
027840

පාදුක්ක ජයන්ති මාවත පර්චස් 15 ක ඉඩම සමග දෙමහල් නිවස විකිණීමට තිබේ. 070-3336655,​ 071-3911964.
027116

පාදුක්ක - මීපේ පර්චස් 10 ක් සහිත දෙමහල් නිවස විකිණීමට. රු. ලක්ෂ 50 යි. (ASP ගෲප්,​ බොරැල්ල.) ටෙලි : 077-2948621,​ 077-5573300.
028366

පැලැන්වත්ත,​ පන්නිපිටිය කන්දෙ දේවාල පාරේ පර්චස් 10 ක් සමග අංග සම්පූර්ණ නිවසක් (ඉඩමේ වටිනාකමට පමණි.) දුර. 076-2069924 ලක්‍ෂ 140/​-.
026948

පිළියන්දල - කහතුඩුව අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 05 යි. 120 බස් මාර්ගයට නුදුරින් සුන්දර වෙල්යායක අසිරිය සමගින්. සියලු පහසුකම් සහිතව බිම් කොටසම ලක්ෂ 39 සිට,​ මාස 18 ක් දක්වා පොලී රහිත වාරික හෝ 15.5% පොලී අනුපාතයේ සිට පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම හෝම්ලෑන්ඩ්ස් වෙතින්. අදම අමතන්න. 071-1375375.
027093

බත්තරමුල්ල පැලවත්ත අකුරේගොඩ ප්‍රධාන පාරට (අධිවේගී පිවිසුමට වාහන යනපාර) මුහුණලා බිම්කොටස් තුනක් විකිණීමට. 071-4290392.
028201

බොරලැස්ගමුව අබේරත්න මාවතේ මධ්‍යයේ,​ පුඛෝපභෝගී දිවියකට අවස්ථාවක්- මෙම ආකර්ෂණීය තෙමහල් මැදුරේ ඔබගේ සිහින නිවස අත්විඳින්න - ඉඩකඩ සහිත නිදන කාමර 05,​ යාබද නාන කාමර 02,​ අඩි 12 වට තාප්පය,​ මධ්‍යගත පිහිටීම,​ සියලු ගමනාන්තයන් සඳහා පහසු ප්‍රවේශය. මිල රුපියල් මිලියන 60. අමතන්න. 070-4644640.
027988

බොරලැස්ගමුව - බෝකුන්දර පාසැල් මාවතෙහි පිහිටි නවීන තෙමහල් නිවස කාමර 5,​ නාන කාමර 3,​ සකස්කළ ගෙවත්ත,​ සුපිරි නේවාසික පරිසරය පර්චස් 15. මිලියන 65/​-. 077-0093566.
028325

බොරළුගොඩ - ශාලාව කොළඹ - අවිස්සාවේල්ල ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා පර්. 140 ක ඉඩම විකිණීමට. පර්. 30 ක කැබැල්ලක් වෙනම ඇත. පර්චසය රු. ලක්ෂ 8 යි. (A.S.P. ගෲප්,​ බොරැල්ල). ටෙලි : 077-5573300.
028365

මාලබේ තොරතුරු තාක්ෂණ විද්‍යාලයට (SLIIT) නුදුරින් පර්. 6,​ 10 බිම් කැබලි 02 ක් විකිණීමට. ප්‍රථම ගෙවීම ලක්ෂ 10 යි. ඉතිරිය අවු. 3 කින් පොලී රහිතව. (A.S.P. ගෲප් - බොරැල්ල.) ටෙලි : 077-5573300.
028363

මාලබේ නගරයට නුදුරින් සුන්දර වෙල්යායකට මුහුණලා පර්. 7 සහ 8 බිම් කොටස් දෙකක් විකිණීමට. 071-4290392.
028194

මාලබේ පර්. 12 කොටස් 2. පස්යාල පර්. 12.5 කොටස් 3. ඌරපොල පර්. 16.75. ලාබයට. 0710-104703,​ 077-1671136.
028790

මාලබේ නගරයට නුදුරින් (බස් පාර 170,​180) නිදහස් මාවතේ වර්ග අඩි 2500,​ නිදන කාමර පහක්,​ නාන කාමර හතරක්,​ පැන්ට්‍රියක් සහ සේවක නාන කාමරයක් සහිත දෙමහල් නිවසක් වහාම විකිණීමට ඇත. මිලියන 26. මිල සාකච්ඡා කරගත හැක. 076-8129569.
028354

මාලබේ SLIT ඉදිරිපිට වැලිවිට පාරේ වෙල්යායකට මුහුනලා පිහිටි ප.ච. 16.5 ක ඉඩම විකිණීමට. දු.ක. 076-5551192,​ 077-9601192.
028504

මාලඹේ වැලිවිටින් අගනා බිම් කොටස්. කඩුවෙල අධිවේගී පිවිසුමට ආසන්නව මාස 18 ක් දක්වා පොලී රහිතව ගෙවීම්,​ පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම,​ බැංකු ණය පහසුකම් සහිතව. අමතන්න. 071-7999222.
027100

මාලඹේ සුහද මාවතින් SLIIT,​ HORIZON විශ්වවිද්‍යාලවලට හා නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහලට ආසන්නව,​ කොතලාවල හා කඩුවෙල අධිවේගී පිවිසුමට සමීපව අගනා පර්චස් 10 බිම් කොටස්,​ මාස 18 ක් දක්වා පොලී රහිතව ගෙවීමේ ක්‍රම සමගින්. එකවර ගෙවීමේදී විශේෂ වට්ටමක්,​ අමතන්න. 071-7999222.
027101

මීපේ හයිලෙවල් පාරට මුහුණලා මනස්කාන්ත පරිසරයක සියලු පහසුකම් සහිතව වටිනා බිම් කොටස් පර්චසය රු. 200,​000.00 සිට මාස 18 ක් දක්වා පොලී රහිත වාරික හෝ 15.5% සුවිශේෂ පොලී අනුපාතයට පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම සමගින් හෝම් ලැන්ඩ්ස් වෙතින්. අදම අමතන්න. 071-7777888.
027109

124 මහරගම ඉහළ බෝපේ ප්‍රධාන පාරට මුහුනලා අංගම්පිටිය පර්චස් 15 ක් පර්චසය 550,​000/​-. සින්නක්කර ඔප්පු. 070-1180011. 074-3663594.
028301

ෙග් ෙදාර ඉඩකඩම් විකිණීමට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

ඉබ්බාගමුව නගරයට සමීපයෙන් පර්චසය රු. 112,​500/​- සිට තෙකලා විදුලිය හා සුවිශේෂී වට්ටම්,​ බැංකු ණය හා පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම. අදම අමතන්න. 070-2111333.
027081

කඩවත කිරිල්ලවල නුවර පාරට විනාඩි 3 න් අධිවේගයට විනාඩි 05 යි. සුපිරි නේවාසික බිම් කොටස්. මූලික ගෙවීම ලක්ෂ 16 යි. 071-0888222.
027086

කඩවත,​ මංකඩ පාරේ මාවරමංඩියට ළඟ පර්චස් 10 කොටස් 2 යි. 14.5 එකයි. මාකොළ සභාව පාරට 50M දුරින් පර්චස් 20 ක්ද නිවස සමග වහාම විකිණීමට. 0728276911.
028601

කඩුවෙල නගර සමීපයේ මල්වාන හා නවගමුවට යාබදව අධිවේගී පිවිසුම්වලට හා බියගම ආයෝජන කලාපයට විනාඩි 10 යි. බිම් කොටසම ලක්ෂ 24 සිට,​ වටිනාකමින් 40% ක් ගෙවා ඉතිරිය පොලී රහිතව ගෙවන්න. අමතන්න. 071-0888777.
027098

කැලණිය,​ ගෝනවල,​ දහම් මාවතේ පර්චස් 14 1/​2 ක ඉඩම විකිණීමට ඇත. ජල හා විදුලිය සහිතයි. විමසීම්. 077-9055276.
028574

කිරිබත්ගොඩ බියගම පාරේ සියඹලාපේ ඩීමෝ හංදියේ නුදුරින් පර්. 14 දෙමහල් නිවස තාප්ප වට කර ඉඩම (නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු) විකිණීමට. 071-3590004.
028394

කුරුණෑගල නුවර ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා මල්ලවපිටියෙන් අගනා ව්‍යාපාරික හා නේවාසික බිම් කොටස්. නළ ජලය සමග පර්චසය රු. 298,​500/​- සිට. 070-3111333.
027092

කුරුණෑගල - මීගමුව ප්‍රධාන පාරට අතේ දුරින් උහුමීයෙන් අගනා ව්‍යාපාරික හා නේවාසික බිම් කොටස්. නළ ජලය සමග. පර්චසය රු. 217,​500/​- සිට. 070-3111555.
027076

කුරුණෑගල - මීගමුව ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා දංකොටුව සඳලංකාවෙන් අගනා ව්‍යාපාරික හා නේවාසික බිම් කොටස්. පර්චසය රු. 179,​500/​- සිට නල ජලය,​ විදුලිය සමග. 070-3222888.
027080

කොච්චිකඩේ,​ මිගමුව සහ කටාන නගරවලට සමීපයෙන් පර්චස් 10 නේවාසික බිම් කොටස් 295,​000/​- සිට. අමතන්න. 071-0333111.
027077

ගණේමුල්ල,​ වැලිගම්පිටිය (ජාඇල) ප්‍රධාන බස් පාරේ (266) නගරයට මායිම්ව පර්චස් 12 ක ව්‍යාපාරික කටයුතු වලට සුදුසු බිම් කොටස් විකිණීමට ඇත. 0714089916,​ 0776054638
028189

ගම්පහ කඩවත අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 10 කිරිල්ලවල කන්දකපාපු හන්දියට 1 1/​4 km,​ 514 වැලිවේරිය කොටුව බස් මාර්ගයට 400m,​ වටතාප්ප,​ ගේට්ටු සහිත පර්. 40 කාමර 08,​ බාත්රූම් 03,​ ගරාජ 02,​ අංගසම්පූර්ණ දෙමහල් නිවස බ්‍රෝකර්වරු අනවශ්‍යයි. 077-6656600
028580

ගම්පහ දොරණාගොඩ ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා නිරවුල් පර්චස් 20 ක් සමග අංගසම්පූර්ණ තනි මහල් නිවස. ලක්‍ෂ 68/​-. 071-3847777.
028507

ගම්පහ - උඩුගම්පල හන්දියට යාබදව උග්ගල්බඩ පර්. 15 බිම් කැබලි 3 විකිණීමට. පර්චසය රු. 150,​000/​- යි. ප්‍රථම ගෙවීම ලක්ෂ 3 යි. අවු. 3 කින් පොලී රහිතව. ගෙවන්න. (A.S.P. ගෲප් - බොරැල්ල.) ටෙලි : 077-5573300.
028362

ගම්පහ - උඩුගම්පොළ නාගරික බිම්කොටස්,​ ගුවන් තොටුපල පාරට මායිම්ව,​ සියලු පහසුකම් සමගින් පර්චසයක් රු. 455,​000/​- සිට. 071-1243243.
027075

පස්යාල පර්. 41 ඌරපොල පර්. 16.75 නගරබද ඉතා ලාබයට. 0771671136,​ 0710104703
024321

මාවරමණ්ඩියේ සිට 1.5km දුරින් දරණගම පාසල අසල රණසිංහ මාවතේ පර්. 15.5 ඉඩමක් විකිණීමට. තාප්පයකින් වටකර ඇත. සාධාරණ මිලකට විකුණමි. ඉසුරු 0777270962
028244

මිනුවන්ගොඩ,​ පත්තඩුවන පන්සල අසල පර්. 14 ක් විකිණීමට ඇත. 0718-959202.
028349

මීගමුව නගරයට විනාඩි 10 න් ළඟා විය හැකි,​ සියලු පහසුකම් සහිත අගනා නේවාසික හා ව්‍යාපාරික බිම් කොටස්. කටාන කඳවල සුබසාධක මාවතෙන්,​ පදිංචියටත්,​ ආයෝජනයටත් කදිමයි. පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම සහිතයි. අමතන්න. 071-1485485.
027078

මීරිගම නගරය සමීපයෙන් අගනා බිම් කොටස් 02 ක්. අධිවේගයට හා නගරයට විනාඩි 05 යි. මූලික ගෙවීම රු. 550,​000/​- සිට. 070-2333111.
027088

රාගම තේ වත්ත පල්ලිය සමීපයේ පර්චස් 10 කොටස් 2 ක් ලක්ෂ 4 1/​2 සිට. 0713082906,​ 0702099568
028267

රාගම නිවසක් සමග පර්චස් 10 ක ඉඩම විකිණීමට තිබේ. විමසන්න. දුරකථන අංකය : 0712-183695.
028345

ෙග් ෙදාර ඉඩකඩම් විකිණීමට කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

කහතුඩුව ගෝනපල වීදියගොඩ පාරෙන් අගනා බිම් කොටස්,​ නලජලය,​ තෙකලා විදුලිය,​ තාර යෙදූ මාර්ග සමගින්. මාස 18 ක් දක්වා පොලී රහිතව ගෙවීම්,​ පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම,​ බැංකු ණය පහසුකම් සහිතව. අමතන්න. 071-7999222.
027090

ගාලු පාරට මුහුණලා පානදුර නගරයට ආසන්නව පර්චස් 30 ඉඩම විකිණීමට වැඩිම ඉල්ලුම්කරුට. පර්චසය මිලියන 1.2 - 2 අතර. 077-2533153.
028505

හොරණ නගරාසන්නයේ බැල්ලපිටිය නගරයෙන් නළ ජලය,​ තාර යෙදූ පුළුල් මාර්ග,​ අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 20,​ පර්චසය රු. 155,​000 සිට මාස 18 න් පොලී රහිතව ගෙවන්න. අමතන්න. 071-7999222.
027096

ෙග් ෙදාර ඉඩකඩම් විකිණීමට කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

ඉබ්බාගමුව බතලගොඩ වැවු තාවුල්ලට මායිම්ව අගනා ව්‍යාපාරික හා නේවාසික බිම් කොටස්. ළමා උද්‍යාන,​ ඇවිදින මංතීරු සමගින් පර්. රු. 241,​500/​- සිට. බතලගොඩ වැවට හා සුන්දර වෙල් යායකට මුහුණලා. 071-0999222.
027089

කුරුණෑගල පුත්තලම ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා රත්කරව්වේ පර්චස් 25 ක බිම් කොටස විකුණනු ලැබේ. (ගැනුම්කරුවන් පමණක් විමසන්න.) 037-2259637,​ 071-7706840,​ 077-7706840,​ 077-2259340.
028295

කොළඹ අනුරාධපුර ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා අධිවේගී පිවිසුමට වි.10 ක දුරින් නාරම්මල කඩහපොලින් අගනා බිම් කොටස් පර්චසය රු. 95,​500/​- සිට නල ජලය සමග. 071-1999888.
027104

කොළඹ 6 පාරට අතේ දුරින් අධිවේගී පිවිසුමට වි. 05 ක දුරින් කුරුණෑගල පොතුහැර අගනා බිම් කොටස්,​ දුම්රියපල පේනමානයේ පර්චසය රු. 317,​500/​- සිට. 070-3111666.
027082

වාරියපොල නගරයෙන් අවසාන බිම් කොටස් 01 පර්චසය රු. 89,​500/​- සිට නල ජලය සමග. (070-3111555)
027106

ෙග් ෙදාර ඉඩකඩම් විකිණීමට පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය

වෙන්නප්පුව නගරයෙන් සුන්දර වෙල් යායකට මුහුණලා පිහිටි ඉඩමේ පර්. 15 අවසාන බිම් කොටස් 02. පර්චසය 210,​000/​- අදම අමතන්න. 071-1241241.
027105

ෙග් ෙදාර ඉඩකඩම් විකිණීමට මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

මහනුවර ගුරුදෙණිය ගුඩ්හෝප් මාවතේ පිහිටි පර්. 24 ක් සහිත සුඛෝපභෝගී නිවස විකිණීමට. කාමර 05 බාත්රූම් 04. එම බ්ලොක් එකේම පිහිටි පර්. 12 ක හිස් ඉඩමද අලෙවියට. 0717157353
027622

ෙග් ෙදාර ඉඩකඩම් විකිණීමට මාතෙල් දිස්ත්‍රික්කය

උතුරු මාතලෙන් නල ජලය විදුලිය සහිත බිම් කොටස් 30 ක්. පර්චසය රු. 100,​000/​- සිට බැංකු ණය පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම සහිතයි. 071-9444666.
027085

දඹුල්ල නගර මධ්‍යයෙන් සියලු නාගරික පහසුකම් සමග බිම් කොටසම ලක්ෂ 27,​ සුවිශේෂී වට්ටම්,​ බැංකු ණය හා පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම. අදම අමතන්න. 071-5228888.
027102

මාතලේ මඩවල උල්පත A9 මාර්ගයට මුහුණලා අගනා නේවාසික බිම් කොටස්,​ නල ජලය විදුලිය සමග පර්චසය රු. 175,​000/​- සිට. 071-9444666.
027091

ෙග් ෙදාර ඉඩකඩම් විකිණීමට නුවරඒළිය දිස්ත්‍රික්කය

පදියපැලැල්ල නගරයේ පර්චස් 128 ක නිවසක් සමග බිම් කොටසක් විකිණීමට ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා 0777-617396,​ 075-5985763 අමතන්න.
028255

සුන්දර නුවරඑළියේ ආයෝජනයට නගරය මැදින්ම අපෙන් ඉඩක්,​ බිම් කොටස් 34 ක්. පර්චසයක් ලක්ෂ 22 සිට. අමතන්න. 071-9333444.
027097

ෙග් ෙදාර ඉඩකඩම් විකිණීමට අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

සියලුම පහසුකම් ආසන්නයේ පිහිටි 1 වන අදියර වැඩිම ඉල්ලුමක් සහිත පර්චස් 11.5 ඉඩමේ පිහිටි නිදන කාමර දෙකක් සහිත නිවස. නිවාඩු නිවස්නයක් සඳහා ඉතාමත් යෝග්‍ය ස්ථානයකි. අමතන්න - ඊමේල් s​p​i​n​t​o​u​k​@​a​o​l​.​c​o​m​,​ දුරකථනය : +44 7967134545,​ +44 7973727344.
028379

ෙග් ෙදාර ඉඩකඩම් විකිණීමට කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය

කෑගල්ල නගර සීමාවෙන් සියලු පහසුකම් සහිත බිම් කොටස් 03 ක්. අමතන්න. 071-1623623.
027084

කෑගල්ල,​ රඹුක්කන,​ වල්ගම නිදන කාමර 5,​ සාලය,​ කෑම කාමරය,​ වැරැන්ඩාව,​ කාර්යාල කාමරය,​ බාත්රූම් 2,​ මුළුතැන්ගෙය ගරාජය,​ සේවක කාමරය සහ නාන කාමර පිටත,​ ශක්තිමත්ව සිමෙන්ති/​ ගඩොල් වලින් ඉදිකර ඇත. වටේ තාප්පය ගේට්ටු,​ රඹුක්කන පොල්ගහවෙල පාරට (වල්ගම හරහා) මීටර් 25,​ රඹුක්කනට /​ පොල්ගහවෙලට විනාඩි 10,​ පර්චස් 94 සමග පොල්ගස් 30 සමග අනෙකුත් පළතුරු ගස්,​ වෙල්යායට මුහුණලා මනරම් පරිසරය සෞම්‍ය දේශගුණය ලක්ෂ 200. 0777250826
027791

ෙග් ෙදාර ඉඩකඩම් විකිණීමට රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය

රත්නපුර නගරයට සහ ප්‍රධාන බාලිකා පාසල් දෙකකට ආසන්නව මුද්දුව මාවතේ,​ ගංවතුරට යට නොවන පදිංචියට සියලු පහසුකම් සහිත,​ පර්චස් 16.28 ක ඉඩම සහ කාමර 4 ක් සහිත නිවස වැඩිම ඉල්ලුමට විකිණේ. විමසීම් - 0714501515
028066

ෙග් ෙදාර ඉඩකඩම් විකිණීමට ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

කරාපිටිය රෝහල ආසන්නයේ අක්කරයක් හා පැරණි නිවසක් සහිත අක්කර තුනක්. අධිවේගී මාර්ගය ආසන්නයේ විකිණීමට ඇත. 0776189765.
028305

ගාල්ල කරාපිටියට ආසන්නයෙන් වඳුරඹ - ගාල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඕවිලාන හංදියට නුදුරින් අගනා බිම්කොටස් 10 ක්. පහසු ගෙවීම් සහ බැංකු ණය සහිතයි. 071-1154154.
027087

ගාල්ල කලේගාන හපුගල මාර්ගයේ 505 ගම්මානය අසල ප්‍රධාන මාර්ගයේ 400m දුරින් පර්චස් 10.4 ක ඉඩම් කැබැල්ලක් විකිණීම සියලු පහසුකම් සහිතයි. ගාල්ල නගරයට හා කරාපිටිය නගරයට 4km දුර,​ රිච්මන් රිපන් පාසල් සීමාව. 070-3628071.
028278

ගාල්ල නගරයට ආසන්නයේ පර්චස් 42 අගනා ඉඩමක් පින්නදූව,​ ගාල්ල අධිවේගී පිවිසුම් මාර්ගයට මීටර් 200. 0757490370
028260

ගාල්ල බද්දේගම ප්‍රධාන මාර්ගයට සමීපයෙන් සන්දරවල හන්දියෙන් ඔබ නොසිතූ මිලකට බිම් කොටස් 02 ක්. 20% වට්ටම් සහිතයි. 071-1480480
027103

ගාල්ල - ඉමදුම අකුරැස්ස පාරට ඉතා සමීපව අගනා බිම් කොටස් 10 ක්. අධිවේගී මාර්ගයට විනාඩි 2 යි. පහසුගෙවීමේ ක්‍රම,​ බැංකු ණය සහ 20% වට්ටම් සහිතව නළ ජලය හා විදුලිය සමගින්. 071-1154154.
027079

ගාල්ල,​ ගිංතොට,​ පියදිගම,​ දුම්රිය ස්ථානයට මීටර් 200,​ සියලු පහසුකම් සහිත පර්චස් 158 ඉඩම සමග කාමර 4 ක නිවස විකිණීමට. නිරවුල් ඔප්පු. 0716-607303.
028606

බද්දේගම නගරයට නුදුරින් අධිවේගී පිවිසුමට ඉතා ආසන්නයෙන් සුන්දර වෙල්යායකට මුහුණලා යහලදුව වඳුරඹ පාරෙන් අගනා බිම්කොටස් 60 ක් පර්චසය රු. 160,​000/​- සිට 20% වට්ටම් සහිතව. 071-1480480.
027094

බිම් කොටසම ලක්ෂ 10 යි. අහුන්ගල්ල ඌරගහ ප්‍රධාන මාර්ගයට හා සුන්දර වෙල්යායකට මුහුණලා සුපිරි නේවාසික බිම් කොටස්. 20% වට්ටම් සහ බැංකු ණය පහසුකම් සහිතයි. (071-9111222).
027107

ෙග් ෙදාර ඉඩකඩම් විකිණීමට මාතර දිස්ත්‍රික්කය

අංගසම්පූර්ණ නිවසක් විකිණීමට ඇත. පර්චස් 18 ක මාතර (කෝට්ටගොඩ) විමසීම් 0757270381,​ 0719552719
027728

දික්වැල්ල බෙලි අත්ත ප්‍රධාන මාර්ගයට ආසන්නයේ දෙමටපිටිය හංදියට සමීපව පර්චසය රු. 90,​000/​- සිට පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම සහ බැංකු ණය. 20% වට්ටම් සහිතයි. 0711444999.
027083

මාතර නව පරිපාලන නගරය,​ කඹුරුගමුව ලැබීම. සියලු පහසුකම් සහිත බිම් කොටස් 10 ක්. නව උසාවි සංකීර්ණයට හා රෝහල්වලට සමීපයෙන්. 20% වට්ටම් සහිතයි. 071-1444999.
027108

මාතර නිල්වලා ගඟ අසබඩ පර්චස් 104 ක තේ ඉඩම. පොල්,​ කොස් සහ අතුරු භෝග සහිත,​ නිවස විකිණීමට. විමසන්න. 076-5473403.
028241

මාතර මහ නගර සභා සීමාවේ අබේගුණරත්න මාවතේ පිහිටි සුජාතා රාහුල පාසල්වලට 150m පමණ දුර නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු. පර්චස් 9.65. දුරකථන අංක 0716721172
028035

ෙග් ෙදාර ඉඩකඩම් විකිණීමට හම්බන්ෙතාට දිස්ත්‍රික්කය

තංගල්ලෙන් අඩුම මිල තංගල්ල - බෙලිඅත්ත ප්‍රධාන පාරට සමීපව නල ගම පාරෙන් පර්චසය රු. 129,​000/​- සිට නළ ජලය හා විදුලිය සමගින් බැංකු ණය හා පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම. 20% වට්ටම්. සහිතයි. 071-1444999.
027095

ෙග් ෙදාර ඉඩකඩම් කුලියට /බද්දට ෙකාළඹ දිස්ත්‍රික්කය

කැස්බෑව බණ්ඩාරගම පාරේ විජිතපුර දෙමහල් නිවසක පහත මාලය කුලියට නිදන කාමර දෙකයි. සාලය,​ පැන්ට්‍රිය,​ කුස්සිය,​ වැසිකිළිය,​ නාන කාමරය,​ බාහිර ගබඩාව,​ ගරාජය,​ ආරක්‍ෂිත ගේට්ටු මිල සාකච්ඡා කෙරේ. 077-3508498,​ 071-3774538.
028734

කුලියට දීමට. මාදිවෙල කෝට්ටේ කොටස් 2 ඇනෙක්සියක් තිබේ. විමසීම්. 077-6408304,​ 076-0837534.
028386

කොට්ටාව,​ අතුරුගිරිය පාර 1km සාරභූමි මාවත කාමර 3 නිවස පර්චස් 42 ඉඩම සමග බද්දට. 074-3477748.
028513

කෝට්ටේ ඇතුල්කෝට්ටේ ඇනෙක්සිය පැන්ට්‍රිය,​ ශීතකරණය,​ ගෘහභාණ්ඩ,​ නාන කාමරය,​ උණු/​ සිසිල් ජලය,​ ගරාජය,​ වෙනම ඇතුල්වීම 40,​000/​- මාස 3 ක අත්තිකාරම්. බිල්පත් නොමැත. 0714-033750.
024048

ග්‍රෑන්ඩ්පාස් මහල් නිවාස කාමර දෙකක් සහිත සම්පූර්ණයෙන් ටයිල් කරණ ලද නිවස කුලියට. බ්‍රෝකර්වරු අනවශ්‍යයි. 0779123148,​ 075-3441950.
028304

දෙහිවල ශාන්ත මරියා දේවස්ථානය අසල දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලේ නිවාස 4 කුලියට 80,​000/​- මාස 6 අත්තිකාරම්. 078-5004157,​ 075-0372760.
028185

නිවසක් කුලියට දීමට ඇත. කාමර 02 කින් සමන්විත කුඩා නිවසක් අමතන්න. 077-3771866 එගොඩඋයන,​ මොරටුව 25,​000/​-.
028208

නුගේගොඩ නගරයට ඉතා ආසන්නව කාමර 3 සහිත නිවස කුලියට දීමට. බැලීම සෙනසුරාදා,​ ඉරිදා. 078-5100429.
028358

බත්තරමුල්ල දේවාල පාරේ පිහිටි කාමර 02 ටයිල් කරන ලද විසාල විසිත්ත කාමරයකින් සහ මුළුතැන් ගෙයකින් හෙබි ඇතුළත නාන කාමරයකින් සමන්විත අංගසම්පූර්ණ පහළ මහල නිවස කුලියට දීමට තිබේ. මාසිකව Rs. 32,​000. විමසීම් : 077-7813284.
028183

බත්තරමුල්ල - කාමර 03,​ ජල විදුලිය,​ වට තාප්ප,​ වාහන නතර කළ හැකි මිදුල. නාන කාමර 02,​ නිවසක් කුලියට දීමට තිබේ. 076-4041960.
028751

රත්මලාන ඥානේන්ද්‍ර පාරේ දුම්රියපලට යාබදව කාමර 3,​ බාත්රූම් 2 සහිත නිවස කුලියට දීමට ඇත. දුරකථනය. 077-2872227.
028690

රත්මලාන බොරුපන පාර කඳවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය අසල නිදන කාමර 03 ක් සහිත නිවාස බද්දට. රත්මලාන බොරුපන පාර කදවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය,​ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,​ මුස්ලිම් පල්ලිය අසල පිහිටි නිදන කාමර 3 ක් සහිත නිවාස බද්දට. බ්‍රෝකර්වරු අනවශ්‍යයි. දුරකථනය. 0763102154.
028949

හෝමාගම පනාගෙඩ 190 බස් පාරට මූණත කාමර 6,​ සාලය,​ බාත්රූම් 2,​ කුස්සිය,​ සම්පූර්ණ ටයිල් අංග සම්පූර්ණ නිවස,​ වට තාප්ප,​ පාකින් සහිතයි. 076-1704977.
028673

ෙග් ෙදාර ඉඩකඩම් කුලියට /බද්දට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

ගණේමුල්ල පද්මපෙරුම මාවතේ කාමර 3 ක අංගසම්පූර්ණ නිවසක් කුලියට දීමට තිබේ. 0771965700
027635

ෙග් ෙදාර ඉඩකඩම් කුලියට /බද්දට කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

පානදුර නගරයේ ආර්පිකෝ වෙළඳසැල පිටුපස නිර්මල මාවතේ ටයිල් කළ කාමරයක් සහිත ඇනෙක්සියක් බදුදේ. සිසිර. 070-5983625.
028344

ෙග් ෙදාර ඉඩකඩම් උවමනායි / කුලියට බද්දට

අවශ්‍යයි- අත්තිඩිය,​ රත්මලාන,​ ගල්කිස්ස ප්‍රදේශවලින් නිදන කාමර 2/​3 සහිත ස්වාධීන වෙන්ව පිහිටි නිවසක් කුළියට. කුලිය 40,​000/​= ට අඩු විය යුතුය. 074-1683344.
028210

Comments