අර්ධ සුඛෝපභෝගී බස් රථ සේවාව හෙටින් අවසන් | සිළුමිණ

අර්ධ සුඛෝපභෝගී බස් රථ සේවාව හෙටින් අවසන්

අර්ධ සුඛෝපභෝගී මගී ප්‍රවාහන බස් රථ සේවාව හෙට (30) සිට අහෝසිවන බව ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව සදහන් කරයි. 
 
අර්ධ සුඛෝපභෝගී මගී ප්‍රවාහන බස් රථ සේවාව අහෝසි කිරීඹ සදහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ගනු ලැබූ ප්‍රතිපත්තිමය තීරණය අනුව, ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව විසින් මගී ප්‍රවාහවය සදහා නිකුත් කර ඇති අර්ධ සුඛෝපභෝගී මගී සේවා අවසරපත්‍ර 2023.06.30 දිනට පෙර අදාළ අවසර පත්‍ර හිමියන්ගේ කැමැත්ත මත වෙනත් සේවාවක් සදහා සංශෝධනය කර ගන්නා ලෙස දැනුම් දී තිබේ. 
 
ඒ අනුව අර්ධ සුඛෝපභෝගී මගී ප්‍රවාහන බස් රථ සේවා අවසර පත්‍ර 2023.6.30 දිනට පෙර වෙනත් සේවාවකට සංශෝධනය කර ගත යුතු වේ. 
 
හෙටින් පසු අර්ධ සුඛෝපභෝගී මගී ප්‍රවාහන බස් රථ සේවාව අහෝසි කිරීමට ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව විසින් තීරණය කර ඇත. 
 

Comments