ජංගම දුරකතන 134,000ක් උස්සලා | සිළුමිණ

ජංගම දුරකතන 134,000ක් උස්සලා

අස්ථානගත වන ජංගම දුරකතන සොයා ගැනීම සඳහා පොලිසිය මේ වන විට හඳුන්වා දී ඇති මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසමට පැමිණිලි 134,451ක් ලැබී ඇත.

මේ වසරේ ප්‍රථම මාස 2දී නැතිවූ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතන ගැන විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවට ලැබී ඇති පැමිණිලි ගණන 8,422 කි. ජංගම දුරකතන අස්ථානගත වීම ගැන 2019 වසරේදී පැමිණිලි 40,167 ක්, 2021 දී 27,933ක් සහ 2022 දී 12,567ක් ලැබී තිබේ.

Comments