සුභද්‍රා දේශප්‍රිය | සිළුමිණ

 සුභද්‍රා දේශප්‍රිය

කාලගුණ අනාවැකි ප්‍රකාශයට පත් කිරීම යනු සලකනු ලබන පිහිටුම මත වායුගෝලීය තත්ත්වය පූර්ව කථනය කරන්නා වූ විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයකි. ලංකාවේ කාලගුණික විපර්යාස ගැන දත්ත ඒකරාශි කරන මධ්‍යස්ථාන 23ක් ඇත. එහිදී පැය තුනකට වරක් කරන අධික්ෂණ අනුව දත්ත රැස් කිරීම සිදු වෙයි. එසේම පැය දහයකට වරක් රැස් කරනු ලබන දත්ත වෙයි. එය ස්වයංක්‍රීය කාලගුණික දත්ත රැස් කිරීමක් වන අතර ATOMATIC...
2 සැප්තැම්බර්, 2023
Subscribe to  සුභද්‍රා දේශප්‍රිය