ව්‍යාපාරික | Page 2 | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික අවස්ථාවන්

ප්‍රධාන පෙළේ බහුජාතික සමාගමක් සඳහා වෘත්තීමය වත්කම් සැලසුම් කරුවන් අවශ්‍යයි. ඉහළ ආදායමක්. දේශීය,​ විදේශීය පුහුණුව,​ වෛද්‍ය පහසුකම් සමග තවත් දීමනා රැසක්. කොළඹ හා අවට අය කථාකරන්න. 0777-805012. විද්‍යුත් තැපෑල. r​e​c​r​u​i​t​m​e​n​t​.​c​r​7​w​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
028691

හිස් ඉඩම් තබාගෙන මූල්‍ය පහසුකම් සැපයිය හැකි මහත්මියන් /​ මහත්මයින් අවශ්‍යයි. 072-5459395.
028055

ව්‍යාපාරික ස්ථාන විකිණීම

මුද්‍රණ ආයතනයක පහත සඳහන් අංශ සඳහා මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරුවන් සහ පුහුණු /​ නුපුහුණු සේවකයින් ඉක්මනින් බඳවා ගැනේ. * හයිඩ්ල්බර්ග් KORD මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු /​ සහකරු,​ * හයිඩ්ල්බර්ග් 2 Color මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු /​ සහකරු * බයින්ඩින් අංශය සඳහා පුහුණු /​ නුපුහුණු. මහරගම,​ හෝමාගම,​ බත්තරමුල්ල අවට අයදුම්කරුවන් විශේෂයි. සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා පමණක් අමතන්න. 071-9094235,​ 011-4362647.
028743

0777-438169 මහනුවරින් හෝටල් වතුපිටි නිවාස හිස් ඉඩම් ව්‍යාපාරික ස්ථාන මිලට ගැනීමටත් විකිණීමටත්. 0777-282147,​ 077-5486262.
022938

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට /බද්දට

කුරුණෑගල නගර මධ්‍යයේ කොළඹ පාර පොලිසිය අසල නවීනතම ගොඩනැගිල්ලේ පළමු මහළ,​ දෙවන මහළ බදුදීමට වර්ග අඩි 600/​1500/​2000 විදේශ රැකියා ආයතන සහ පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතන (Campus) සඳහා වඩාත් සුදුසුයි.
028567

කොළඹ,​ මීගමුව ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා පෑලියගොඩ පිහිටි වාහන සර්විස් කිරීමේ ස්ථානයක් කුලියට දීමට තිබේ. 0112937000,​ 0771906571,​ 0766219221.
028584

මුද්‍රණ යන්ත්‍ර විකිණීම

ලැමිනේටින් මැෂිමක් විකිණීමට ඇත. 24" (Cool) 077-4176868.
028351

යන්ෙත්‍රා්පකරණ හා ෙමවලම් විකිණීම

1940 පමණ නිපදවන ලද මැනුම් උපකරණයක් විකිණීමට ඇත. (යාන්ත්‍රික වර්ගය). 076-6303536.
028481

Comments