පවිත්‍රා හා ජීවන් නව අමාත්‍යධූර වල දිවුරුම් දෙයි | Page 2 | සිළුමිණ

පවිත්‍රා හා ජීවන් නව අමාත්‍යධූර වල දිවුරුම් දෙයි

පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය සහ ජීවන් තොණ්ඩමන් මහතා කැබිනට් අමාත්‍යධුරවල දිවුරුම් දී ඇත.
 
ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය ප්‍රකාශ කරන පරිදි පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය වනජීවී සහ වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යවරිය ලෙසත් ජීවන් තොණ්ඩමන් මහතා ජල සම්පාදන සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙසත් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී  තිබෙයි
 

Comments