රථවාහන | Page 2 | සිළුමිණ

රථවාහන

මෝටර් රථ උවමනායි

ප්‍රධාන පෙළේ රාජ්‍ය ආයතනයක විධායක ශ්‍රේණියේ නිලධාරින්ගේ භාවිතය සඳහා නිෂ්පාදිත වර්ෂය 2016 සිට 2023 දක්වා. Toyota Axio Car අවශ්‍යයයි. වාහනයට පමණක් 160,​000/​-. මුදලක් මාසික ගෙවීම් කළ හැක. Green Nexus 0769739106,​ 0768219067.
029891

Toyota Hilux Ford Mitsubishi L-200 2016 හෝ ඊට පසු Cab රථ රාජ්‍ය අංශයේ කොමසාරිස්වරුන් විසින් භාවිතා කිරීමට වසර 02 ක කාලයක් සඳහා අවශ්‍යවේ. වාහනය පමණක් 260,​000 මුදල් මාසිකව ගෙවිය හැක. Green Nexus. 076-8219067,​ 076-9739106.
028191

Comments