රථවාහන | සිළුමිණ

රථවාහන

නිසාන් කාර් රථ විකිණීම

18 අටදාස් කාණ්ඩය කාර්රථය සුපර් සැලුන් (ඩොක්ටසනි) F.B.13. A.C. හොඳම තත්වයේ. අලුත් ටයර් බැටරි. අනුරාධපුරය. 0712-361349.
028376

හොන්ඩා කාර් රථ විකිණීම 

CAG - 8xxx 2015 මැරූන් වර්ණ පළමු හිමිකරු. කාන්තාවක් විසින් පැදවූ මෝටර් රථය. 0776656007,​ 0740005638,​ 071-9721443.
028369

වෑන් රථ විකිණීම

හයිහුන්ඩා වෑන් නිෂ්පාදනය 2000. ඇලෝවීල් ඇජස්ටබල් ෂීට් සිල්වර් කලර් සුපිරිම තත්ත්වයේ ඇත. වාහනය විකිණීමට ඇත. විමසීම් : දුරකථන අංකය : 070-2352010,​ 077-2892145
028059

Toyota Hiace ෂෙල් දිග මොඩල්. අතට ලක්‍ෂ 10/​-. අමතන්න. 075-8990674.
028352

ජීප් හා පිකප් රථ විකිණීම

මිට්සුබිෂි PHEV OUT LANDER ජීප් රථය මිල 145/​- දෙවන අයිතිකරු. HONDA FIT G-P-5 L ග්‍රේඩ් කාර් රථය මිල 60/​- විකිණීමට. කැලණිය. 071-1325923,​ 072-5291391.
028560

බස් හා ෙලාරි රථ විකිණීම

මිට්සුබිෂි ලොරිරථය 27ග්‍රීxxxx කාන්ඩය,​ 1979 මාදිලිය,​ ඩීසල්,​ සමාගමේ අයිතිය - පරීක්‍ෂා කිරීම සතියේ දිනවල පෙ.ව. 9.00 හා ප.ව. 4.00 අතර - පොළිපැක් සෙකෝ ලිමිටඩ්,​ 1 වන පටුමග,​ ගැමුණුපුර,​ කොතලාවල,​ කඩුවෙල. පියාජෝ ත්‍රී රෝද රථය- WP QY-3XXX කාන්ඩය,​ 2012 ආපේ (APE) මාදිලිය,​ ඩීසල්,​ සමාගමේ අයිතිය,​ පරීක්‍ෂා කිරීම සතියේ දිනවල පෙ.ව. 9.00 හා ප.ව. 4.00 අතර- පොළිපැක් සෙකෝ ලිමිටඩ්,​ 1වන පටුමග,​ ගැමුණුපුර,​ කොතලාවල,​ කඩුවෙල.
028060

ෙමා්ටර් රථ උවමනායි

Toyota Axio 2016 හෝ ඊට පසු මෝටර් රථ රාජ්‍ය අංශයේ කොමසාරිස්වරුන්ගේ භාවිතය සඳහා වසර 05 කාලයකට අවශ්‍යව ඇත. වාහනය සඳහා පමණක් මාසිකව 160,​000/​- මුදලක් ගෙවීම කළහැක. Green Nexus. 076-8219067,​ 076-9739106
028188

Toyota Hilux Ford Mitsubishi L-200 2016 හෝ ඊට පසු Cab රථ රාජ්‍ය අංශයේ කොමසාරිස්වරුන් විසින් භාවිතා කිරීමට වසර 02 ක කාලයක් සඳහා අවශ්‍යවේ. වාහනය පමණක් 260,​000 මුදල් මාසිකව ගෙවිය හැක. Green Nexus. 076-8219067,​ 076-9739106.
028191

Comments