ව්‍යාපාරික | Page 2 | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

වෙළඳ ව්‍යාපාරික ස්ථාන විකිණීම

0777-438169 මහනුවරින් හෝටල් වතුපිටි නිවාස හිස් ඉඩම් ව්‍යාපාරික ස්ථාන මිලට ගැනීමටත් විකිණීමටත්. 0777-282147,​ 077-5486262.
022938

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට / බද්දට

නුගේගොඩ,​ විජේරාම හන්දියට ආසන්නව හයිලෙවල් පාරේ කාර්යාල අවකාශ කුලියට දීමට ඇත. ඕනෑම ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා සුදුසුය.පළමු මහල (වර්ග අඩි 500) - මසකට රුපියල් 75,​000. අවශ්‍යනම් වෙනම වර්ග අඩි 400 ක ප්‍රදේශයක් මසකට රු. 55,​000 කට ලබා ගත හැක. බිම් මහල (වර්ග අඩි 800) - මසකට රු. 125,​000. කුලිය සාකච්ඡා කරගත හැක. ටෙලි. 0716-786930.
025638

යන්ත්‍රෝපකරණ හා මෙවලම් විකිණීම

ලොකු,​ මධ්‍යම සහ කුඩා ප්‍රමාණයේ ලියවන පට්ටල් (ලේත් මැෂින්) 03 ක් විකිණීමට. කෑගල්ලේ ඇත. විමසීම් 077-6328610.
026800

Comments