සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

පොත් සහ සඟරා

අවශ්‍යයි - ශ්‍රී ලංකාවේ සිතියම්,​ යාත්‍රා පැදවීමේ සටහන් පැරණි සමරු,​ පෝස්ටර් හා වෙනත් සමරු ප්‍රකාශන නිවසටම පැමිණිය හැක. අමතන්න. 077-7745600.
008937

මුද්දර සහ කාසි

අවශ්‍යයි. ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්දින කවර,​ විශේෂ කවර හා අවලංගු කිරීම්,​ ෆෝල්ඩර් හා කුඩා පොත්,​ මුල් පියාසර කවර,​ නැව්,​ බෝට්ටු මුල් Port of Call කවර,​ එකතු කිරීම් නිවසටම පැමිණිය හැක. අමතන්න. 0777-745600.
008943

Comments