ලේ දන්දීමේ කඳ­වුරක් ගොඩගමදී | Page 2 | සිළුමිණ

ලේ දන්දීමේ කඳ­වුරක් ගොඩගමදී

ගොඩගම පුබුදු තරුණ සමිතිය මඟින් 20 වන වරටත් මෙහෙයවනු ලබන ලේ දන්දීමේ කඳවුර අගෝස්තු 07දින පෙරවරු 8.00 සිට සවස 3.00 දක්වා ගොඩගම සුභාරති මහාමාත්‍ය විද්‍යාලයේදී පැවැත්වේ.

 

 

Comments