ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන විකිණීම

මහනුවර - වටිනා ගොඩනැගිල්ලක් විකිණීමට. මහල් 06 (පර්චස් 20) මහනුවර - කුණ්ඩසාලේ නේවාසික ප්‍රදේශය,​ වර්ග අඩි 18000,​ ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා,​ අඩි 80 පළල,​ ප්‍රධාන මාර්ගයට සමාන්තරව මහලක කඩ කාමර 06,​ ඉහළ මාලයේ කඩ කාමර 07,​ වෙන්කළ ශාලා 02,​ භූගත මහලක් ඇත. කඩ කාමර සහිත වෙන් කළ ශාලා 02,​ නේවාසික කාමර ප්‍රදේශ. මාසික ආදායම ලක්ෂ 04 (බැංකු ණය සමග) රුපියල් මිලියන 1200,​ සියළු පහසුකම් සමග,​ බ්‍රෝකර්වරු අනවශ්‍යයි. 0777438169,​ 0777282147.
001204

Comments