අඩි 66,000ක් ඉහළ ගුවනට නැගි එකම ශ්‍රී ලාංකිකයා - ගුවන් හමුදාපති එයාර් මාර්ෂල් සුදර්ශන පතිරණ | සිළුමිණ

අඩි 66,000ක් ඉහළ ගුවනට නැගි එකම ශ්‍රී ලාංකිකයා - ගුවන් හමුදාපති එයාර් මාර්ෂල් සුදර්ශන පතිරණ

Comments