සුභාෂිණි ජයරත්න | සිළුමිණ

සුභාෂිණි ජයරත්න

සිසු සහජ හැකියා ඔපමටටම් කරමින් පාසල් ජිවිතයේ කඩඉම් තරග විභාගය වූ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල පසුගියදා නිකුත් වූයේ සමතුන්, විශිෂ්ටයන් අතර අති විශිෂ්ටයන්ද බිහි කරමිනි. මේ තරු පිළිබඳ රටක් කතාබහ කරද්දී වසර 10කට එපිටින් වූ අධ්‍යාපනයේ එක්තරා කඩඉමක අතීතයක් ස්මරණය කරමින් ? පිළිබඳ ඔවුන් ඇගැයීම මෙහි අරමුණය. 2013 වසර උසස් පෙළ විෂය ධාරාවන්හි පුළුල් පෙරළියක් ඇති කරමින් එතෙක් විෂය ධාරාවන් හතරකට...
9 සැප්තැම්බර්, 2023
Subscribe to සුභාෂිණි ජයරත්න