රැකී රක්ෂා | Page 2 | සිළුමිණ

රැකී රක්ෂා

ඇබෑර්තු - වෙළඳ / අලෙවිකරණ

යුනියන් ඇෂුවරන්ස් ප්‍රධාන ශාඛාවේ පුද්ගල මූල්‍ය උපදේශකයෙකු වී ඉහළ ආදායමක් ලබාගැනීමට ඇරයුම්. ස්ත්‍රී,​ පුරුෂ විශ්‍රාමික අය සඳහා අවස්ථාව ඇත. අමතන්න. ඩේමියන් 077-3719580
016677

ඇබෑර්තු - ලිපිකරු / ලේකම්වරු

කෑගල්ල/​දඹුල්ල දිස්ත්‍රික්කය ඇතුළත උකස් මධ්‍යස්ථාන සඳහා 18-35 අතර,​ අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0716-434278,​ 070-2231694.
017633

කුරුණෑගල/​ හලාවත දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත බැංකු සඳහා 18-35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 070-2725731,​ 070-3346072
017650

ගම්පහ/​ ජා ඇල දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත උකස් මධ්‍යස්ථාන සඳහා 18-35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 071-8853997,​ 074-2916140.
017641

දිවයින පුරාම අළුතින් විවෘත වූ බැංකු සඳහා 18-35 අතර අයඳුම්කරුවන් කැඳවේ. 0716-434278,​ 070-2231694.
017671

බදුල්ල/​ බණ්ඩාරවෙල දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත බැංකු සඳහා 18-35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 077-4024155,​ 070-2231694.
017662

බොරැල්ල/​ කටුනායක දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත බැංකු සඳහා 18-35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 070-2231694,​ 076-1125624.
017626

රත්නපුර /​ ඇඹිලිපිටිය දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත බැංකු සඳහා 18-35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 070-3346072,​ 070-2725731.
017622

ඇබෑර්තු - විවිධ

ලංකා කායික විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් විද්‍යායතනය ඉංග්‍රීසි ප්‍රවීනතා,​ MS පැකේජ,​ වෙබ් පදනම් පරිගණක ක්‍රියාකරකම්,​ විශිෂ්ඨ සන්නිවේදන හා නායකත්ව හැකියා සහිත නිපුන පරිපාලන නිලධාරියකු අවශ්‍යයි. රැකියා ක්‍රියාකාරකම් අතර ලිඛිත /​ විද්‍යුත් ලිපිගනුදෙනු පවත්වාගෙන යාම,​ CCP කාර්යාලයේ දෛනික වැඩ කටයුතු වාර්ථා තබා ගැනීම මුදල් පරිපාලනය අධ්‍යාපනික හා පාඨමාලා සම්බන්ධීකරණය ඇතුළත් වේ. වැටුප මාසකට රු. 60,​000/​- ජීව දත්ත හා ආවරණ ලිපියක් සහිතව 2023-03-31 වන දිනට පෙර අයදුම් කරන්න. i​n​f​o​@​c​c​p​.​l​k​ ආචාර්ය එන් එම් පෙරේරා මාවත,​ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර,​ කෝට්ටේ.
017791

Comments