පළාත් පාලන මැතිවරණයට දින නියම වෙයි | සිළුමිණ

පළාත් පාලන මැතිවරණයට දින නියම වෙයි

පළාත් පාලන මැතිවරණය මාර්තු 09 වැනිදා පැවැත් වෙන බවට තීරණය කර ඇති බව ජාතික මැතිවරණ කොමිසම නිවේදනය කරයි

Comments